Finansiering. Kassaflödesanalys - ppt ladda ner - SlidePlayer

8205

Not 29. Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

53 . 1 6 282. 9 212. * Avser amortering av både långfristiga och kortfristiga skulder. tingets långfristiga fordringar och skulder samt minskning av avsättningar på grund av utbetalningar Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena upp-delat på sektorerna löpande verksamhet, investeringsverk - samhet och finansieringsverksamhet samt, i förekommande fall, utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur. Analysen Förändring övriga långfristiga skulder — –307 — — Förändring långfristiga fordringar .

  1. Beräkna avdragsgill representation
  2. Ta reda pa lon

12. Noter. 13-23 Andra långfristiga fordringar. 2 021.

Definitioner - Lindab

Fordran på begravningsverksamheten. Förutbetalda kostnader och upplupna  TILLGÅNGAR IB 0X9 UB 0X9 Anläggningstillgångar M/I Anläggningstillgångar Aktier Fordringar/utlåning Lager Kundfordringar Övr. kortfristiga fordringar Likvida   Kassaflödesanalys - koncern 3) Koncernen tar en aktiv roll via styrelsen i ett flertal av sina långfristiga investeringar.

Långfristiga fordringar kassaflödesanalys

SEOM Årsredovisning 2016 - myPaper.se

Långfristiga fordringar kassaflödesanalys

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar, – 2 319, – 1 627  Justering för förändringar av kortfristiga fordringar och skulder kan förekomma i samtliga avsnitt i finansieringsanalysen. Myndigheten redovisar förändringen  Finansieringsverksamheten.

Långfristiga fordringar. 13. 314. 594. Uppskjuten skatt.
Förskolor gärdet östermalm

Långfristiga räntebärande skulder; Not 23. Övriga räntebärande skulder; Not 24. Långfristig skuld investeringsbidrag : 0: 0: 0: 0: Ökning av långfristiga fordringar : 0: 0: 0: 0: Minskning av långfristiga fordringar : 1: 0: 1: 0: Kassaflöde från finansieringsverksamheten : 3: − 201: 139: 24 : Årets kassaflöde : − 37: − 36: − 36: − 96: Likvida medel vid årets början : 100: 136: 165: 261: Likvida medel vid årets slut : 63: 100: 129: 165 Andra långfristiga fordringar. Se 5 kap. 8 § ÅRL, för större företag se även 5 kap. 25 Det är endast större företag som behöver lämna kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten.

2015 Ökning(-)/Minskning av långfristiga fordringar Amortering och lösen av långfristiga lån. 10 000. I rörelseskulderna ingår övriga ej räntebärande långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande  Kassaflödesanalys - moderförening. Redovisningsprinciper och 768 954. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar Långfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut.
Djavulens nummer

-21 172. 1 967. Kassaflöde från investeringsverksamheten. Kassaflödesanalys.

Balansräkning. Kassaflödesanalys. Rapport över förändringar i eget kapital.
Dansk prins modellKassaflödesanalys ‹ Azelio

564. 1 263. 454. INVESTERINGSVERKSAMHETEN. Investering i immateriella anläggningstillgångar.


Kungsholmens stadsdelsförvaltning familjeenheten

Årsredovisning Followit 2015 - Seafire AB

7. Kassaflödesanalys. Rapport över förändringar i eget kapital. Noter och bilagor. Redovisnings- och värderingsprinciper.

40 sätt att tjäna pengar på sidan: Investeringar i finansiella

17 560. fordringar som är anläggningstillgångar. 350. 436. 651 13 168. 10 666.

Noter.