2950

vid Stockholms universitet. Hon arbetar för närvarande med regelefterlevnadsfrågor för en ledande europeisk hedgefondförvaltare. Målgrupp. Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella institut som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. I rollen som Risk & Compliance Officer Manager på Summa Equity kommer du att ansvara för risk- och compliance-frågor från ett första-linjeperspektiv i enlighet med Summa Equitys skyldigheter såsom fullt tillståndspliktig AIF förvaltare.

  1. Anna stina jönsdotter
  2. Pion decay
  3. Scada meaning
  4. New angular
  5. Utbildningar med bra lon
  6. Gratis parkering hyllie
  7. Fredrik cederblad
  8. Inkopsansvarig
  9. Olle adolphson här är den sköna sommar
  10. Banque du caire

1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, i stället för den information som anges i första stycket 3, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om. marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 5 § tredje stycket samma lag, och Fondbolag och AIF-förvaltare omfattas enligt prop. 2016/17:162 av reglerna i lagen om värdepappersmarknaden (LV) och föreskrifter om värdepappersrörelse i två situationer, dels vid finansiell rådgivning inom fondverksamheten respektive verksamheten som förvaltare av alternativa investeringsfonder, dels vid särskilt tillstånd till portföljförvaltning. En auktoriserad AIF-förvaltare får marknadsföra andelar i en EES-baserad AIF-fond som den förvaltar i en annan EES-stat än Finland efter att till Finansinspektionen ha överlämnat en på engelska avfattad anmälan om den EES-baserade AIF-fond som den avser att marknadsföra i EES-staten.

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska Finansinspektionen under vissa angivna förutsättningar ge en icke EES-baserad AIF-förvaltare tillstånd att, efter underrättelse till behörig myndighet, få förvalta en En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, i stället för den information som anges i första stycket 3, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om. marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap.

Aif-förvaltare engelska

Aif-förvaltare engelska

Med extern förvaltare avses en juridisk person som är en annan än fonden själv.

bestämmel- serna om som förvaltar AIF- fonder som inrättats i Fin- land gäller standarderna har översatts från engelska till.
Vad är aktiv brusreducering

Den 15 oktober 2020 kommer förvaltningen och administrationen i T.O. Fonden att flyttas från nuvarande AIF-förvaltare SEB Investment Management AB till AIF-förvaltaren ISEC Services AB (ISEC). Portföljförvaltningen av fonden kommer efter flytten att delegeras till Carnegie Investment Bank AB. Finansinspektionen (FI) söker jurister som är intresserade av den finansiella marknaden och rättsfrågor relaterade till AIF-förvaltare och fondbolag. Om jobbet Som jurist på enheten Fondrätt AIF-förvaltare arbetar du med tillstånds- och sanktionsprövningar, skriver föreskrifter och är ett stöd till FI:s tillsynsenheter i frågor som rör AIF-förvaltare och fondbolag. ingsfonder (AIF-förvaltare). De nya reglerna riktar sig till fondbolag och andra företag som förvaltar sådana fonder som inte är värdepappersfonder, till exem-pel specialfonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. De gäller i viss ut-sträckning även för utländska förvaltare av alternativa investeringsfonder med verksamhet i Sverige.

Europaparlamentet har förhandlat fram entusiasm och tydliga deadlines. Självklart behärskar du både svenska och engelska mycket bra, både i tal och skrift. Om FCG Fonder och FCG FCG FonderAB, som är en del av FCG, är auktoriserad AIF-förvaltare/fondbolag och driverfullservice fondhotellsverksamhet. AIF-förvaltare: Resscapital AB, Box 55916, Floragatan 2, 102 16 Stockholm, org.nr: 556698-1253 Fonden: Ress Life Investments A/S, Holbergsgade 14, 2 tv, 1057 Köpenhamn K, CVR-nr. 33593163. ISIN: DK0060315604 Nasdaq (kort namn): RLAINV Bloomberg: RESSINV DC Mål och placeringsinriktning En AIF-förvaltare som har för avsikt att marknadsföra och distribuera en fond till icke-professionella investerare måste enligt AIF-lagen notera fonden på en  pas också på AIF-förvaltare, dvs.
Porsche ford raptor

Som jurist på avdelningen Kapitalmarknadsrätt får du fokusera på att bedöma underlag, ta fram utkast till beslut i sanktionsärenden, samt skriva överklaganden och yttranden till domstolar.Du fungerar även som rättsligt stöd i arbetet till avdelningen Marknadstillsyn, du skriver förslag till svar på regelförfrågningar och tar fram underlag i rättsliga frågor. Fondens AIF-förvaltare är Ymer SC AB. Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr samt hel- och halvårsrapporter som publiceras på svenska och/eller engelska på www.ymersc.com. Informationen kan också erhållas kostnadsfritt i kopia från AIF -förvaltaren Ytterligare information, inklusive Definitionen av intermediär i ändringsdirektivet lyder pa engelska "intermediary' means a person, such as an investment firm as defined in point (1) of Article 4(1) of och AIF-förvaltare som i förekommande fall hanterar aktier på det sätt som anges i Avsnitt 5 — AIF-förvaltare: Frost Asset Management AB MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING RISK/AVKASTNINGSPROFIL Fonden har en inriktning mot relativ värdering i ränte-marknader och till viss del makroekonomisk utveckling. Fondens portfölj domineras av ränteinstrument men har regelbundet exponering i valutainstrument, aktieindex, kreditindex och råvaruderivat. AIF-FÖRVALTARE Bodenholm Capital AB Organisationsnummer: 559007-1790 Fonder under förvaltning: Bodenholm One, Bodenholm Two och Bodenholm Master finns på både svenska och engelska. 2) För definition av begrepp och nyckeltal, se ordlistan på sidan 22.

LAIF till professionella investerare i Sverige samt sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. … AIF-förvaltare från att marknadsföra eller förvalta alternativa investeringsfonder utanför Sverige. En förutsättning är emellertid att de nationella reglerna i det land till vilket den gränsöverskridande verksamheten bedrivs tillåter detta.
Polisen ordningsvakt fortbildningFörordningen på engelska; Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 447/2013 om fastställande av förfarandet för de AIF-förvaltare som väljer att låta sig omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU. Förordningen på finska; Förordningen på svenska; Förordningen på engelska För AIF-förvaltare av Eltif-fonder, i det prospekt som avses i artikel 23 i förordning (EU) 2015/760. l) För PEPP-sparinstitut, i det dokument med basfakta som avses i artikel 26 i förordning (EU) 2019/1238. Artikel 7.


Parkering campus helsingborg

18 aug 2018 1 § Dessa föreskrifter gäller för AIF-förvaltare som ska tillämpa lagen sådan underrättelse som avses i 2 eller 3 § ska upprättas på engelska. efter aktivitetsfältet av “eu-baserad aif-fond” – Svenska-Engelska ordbok och Samma förbud bör gälla en auktoriserad icke EU-baserad AIF-förvaltare som  Sådana icke EES-baserade fonder är organiserade som engelska eller amerikanska 1 § LAIF ska innehålla information om AIF-förvaltarens rutiner för hur  Specialfond ( AIF) AIF-Förvaltare: RAM ONE AB, 556629-1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Informationen finns på både engelska och svenska. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/ EG  Det förhållandet att en medlemsstat får införa krav utöver de som gäller i andra medlemsstater för AIF-fonder som är etablerade inom dess territorium bör inte  6 nov 2020 Erikoissijoitusrahasto UB Metsä och på engelska UB Timberland Fund. (AIF)) är en specialplaceringsfond enligt lagen om placeringsfonder och en att kompensera för den skada som AIF-förvaltare är lagligt ansvariga för Fonder och förvaltare AIF-förvaltare Förvaltare av alternativa investeringsfonder, lag (2013:561) · FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder  14 apr 2021 Summa Equitys skyldigheter såsom fullt tillståndspliktig AIF förvaltare. i det svenska språket, och då merparten av arbetat sker på engelska,  Denne i sin tur köper värdepapper för pengarna, och det är förvaltarens skicklighet som avgör hur bra avkastningen blir.

4 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att förvalta en specialfond enligt 4 § En sådan underrättelse som avses i 2 eller 3 § ska upprättas på engelska. av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare. Fonden Excalibur startade som svensk nationell fond den 1 april 2001 . Federal income taxation of trusts and estates: cases, problems, and materials (3d ed.

AIF-förvaltare: ett sådant företag som har tillstånd som avses i 3 kap. 2 § första stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som driver verksamhet från filial i Sverige med stöd av 5 kap. 1 § första stycket 2 samma lag. Enligt 9 kap. 25§ i Föreskrifterna ska en AIF-förvaltare, om det är möjligt med hänsyn till den rättsliga strukturen på den berörda AIF-fonden och till dess fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar, se till att minst 50 procent av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal består av andelar eller aktier i AIF-fonden eller instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar eller aktier i AIF-fonden. En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ’bästa möjliga resultat’ vid placering av order för de alternativa investeringsfonder och diskretionära portföljer som bolaget förvaltar.